Facebook Image

Main Menu

spacer2

pbherb

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej 
w Biłgoraju jest samorządową
instytucją kultury finansowaną
przez powiat biłgorajski

 

posiadamy w sprzedaży:

Dukat lokalny Cietrzew

żeton mosiężny

monety

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

 

Muzeum jest przystosowane

do zwiedzania przez osoby

niepełnosprawne ruchowo.

 

KLAUZULA

OCHRONA DANYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13 RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodna z art. 13 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO)

1) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Muzeum Ziemi Biłgorajskiej z siedzibą w Biłgoraju ul. Kościuszki 87 reprezentowanym przez Dyrektora Muzeum.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod tel. 601-319-337 lub adresem siedziby wskazanym w ust. 1;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zadań statutowych Muzeum, promocyjnych, edukacyjnych, związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną;związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, związanych z ochroną Pani/Pana interesów,związanych z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, w przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, warsztatach i zajęciach edukacyjnych, w których Pani/Pan może wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród, w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Muzeum zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne, Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych zgodnie z art. 15 rozporządzenia, oraz prawo ich sprostowania zgodnie z art. 16 rozporządzenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 rozporządzenia, prawo wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 rozporządzenia,

8) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.

9) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.