Facebook Image

Main Menu

spacer2

pbherb

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej 
w Biłgoraju jest samorządową
instytucją kultury finansowaną
przez powiat biłgorajski

 

posiadamy w sprzedaży:

Dukat lokalny Cietrzew

żeton mosiężny

monety

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

 

Muzeum jest przystosowane

do zwiedzania przez osoby

niepełnosprawne ruchowo.

 

Zagroda Sitarska na weekend

W sobotę (15.09.2018) i niedzielę (16.09.2018) ZAPRASZAMY DO ZWIEDZENIA ZAGRODY SITARSKIEJ,

w dniach tych muzeum będzie nieczynne.

KLAUZULA

OCHRONA DANYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13 RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodna z art. 13 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO)

1) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Muzeum Ziemi Biłgorajskiej z siedzibą w Biłgoraju ul. Kościuszki 87 reprezentowanym przez Dyrektora Muzeum.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod tel. 601-319-337 lub adresem siedziby wskazanym w ust. 1;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zadań statutowych Muzeum, promocyjnych, edukacyjnych, związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną;związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, związanych z ochroną Pani/Pana interesów,związanych z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, w przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, warsztatach i zajęciach edukacyjnych, w których Pani/Pan może wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród, w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Muzeum zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne, Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych zgodnie z art. 15 rozporządzenia, oraz prawo ich sprostowania zgodnie z art. 16 rozporządzenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 rozporządzenia, prawo wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 rozporządzenia,

8) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.

9) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Pierwsze dni września w Zagrodzie Sitarskiej

W sobotę (01.09.2018) i w niedzielę (02.09.2018) od godziny 10.00 do 15.00 zapraszamy do zwiedzenia ZAGRODY SITARSKIEJ. Dla wszyskich przybyłych w sobotę bilety bezpłatne. Zapraszamy!

1914-1918 WIELKA WOJNA W REGIONIE BIŁGORAJSKIM

Wielka Wojna

Informacja ważna

W KAŻDĄ SOBOTĘ I NIEDZIELĘ SIERPNIA 2018

ZAPRASZAMY

DO ZWIEDZANIA ZAGRODY SITARSKIEJ W BIŁGORAJU

 UL. NADSTAWNA 32.

MPR – Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Z przyjemnością informujemy, że nasze obiekty: Muzeum oraz Punkt Informacji Kulturalnej i Turystycznej posiadają rekomendację MPR – Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.
Oznacza to, że przeszliśmy pozytywnie procedurę weryfikacji, przeprowadzoną przez audytorów szlaku Green Velo. Sprawdzani byliśmy pod kątem kryteriów „przyjazności dla rowerzystów”, a w naszej ofercie znajdziecie usługi dedykowane turystom rowerowym.
Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty i jednocześnie do odwiedzenia Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Więcej o szlaku przeczytać można na stronie internetowej www.greenvelo.pl

Noc MUZEÓW 2018

Kiermasz

Czerwień

„Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem”.

Wystawa ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim.

Jak piszą organizatorzy wystawy:

Głównym organizatorem było Muzeum Regionalne, które na ten cel pozyskało fundusze ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach PO „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Wspieranie działań muzealnych”. W organizację wystawy zaangażowały się także: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Instytut Archeologii UR w Rzeszowie, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) an der Universität Leipzig oraz Miasto Tyszowce. Wsparcia finansowego udzielił także Marszałek Województwa Lubelskiego, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn oraz Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w Rzeszowie.

Autorami scenariusza są: mgr Jolanta Bagińska (Muzeum Regionalne w Tomaszowie), mgr Marcin Piotrowski (Instytut Archeologii UMCS w Lublinie) i dr Marcin Wołoszyn (Instytut Archeologii UR).

Jako podstawę scenariusza przyjęto założenie, że wczesnośredniowieczne grodzisko w Czermnie gm. Tyszowce można identyfikować z ruskim grodem Czerwień znanym ze źródeł historycznych. W takim archeologiczno-historycznym ujęciu na przykładzie grodziska w Czermnie przedstawiono problematykę pogranicza polsko-ruskiego we wczesnym średniowieczu. Stąd tytuł „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem”. Założenie to udokumentowane zostało zabytkami o proweniencji zarówno wschodniej (bizantyńsko-ruskiej) jak i zachodniej (łacińskiej).

Motywem przewodnim narracji było ukazanie widzom różnych aspektów funkcjonowania wczesnośredniowiecznego grodu: jako ośrodka władzy książęcej, centrum obronnego, religijnego, ośrodka handlowego i rzemieślniczego. Przedstawiono także życie codzienne mieszkańców grodu. Według tego schematu uporządkowane zostały prezentowane na wystawie zabytki pochodzące z badań wykopaliskowych w Czermnie oraz towarzyszące im teksty na planszach ilustrowanych fotografiami zabytków, rekonstrukcjami rysunkowymi oraz mapami. Wśród prezentowanych zabytków wyróżniają się ołowiane bulle książąt i dostojników ruskich dotychczas niezwykle rzadko spotykane na ziemiach polskich, bogata kolekcja plomb „celnych” typu drohiczyńskiego zdobionych m. in. znakami Rurykowiczów, militaria o pochodzeniu zarówno wschodnim (koczowniczym) jak i zachodnim oraz unikalny zbiór dewocjonaliów, w tym enkolpionów – krzyży relikwiarzy. Przede wszystkim jednak uwagę widza przyciągają bezcenne skarby srebrnej biżuterii kobiecej odkryte na grodzisku. Te arcydzieła sztuki zdobniczej są świadectwem niezwykłych umiejętności ruskich złotników obficie czerpiących z doświadczeń rzemiosła bizantyńskiego.

Nowa wystawa czasowa